തൃശ്ശൂര്‍ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അക്കാദമിക്ക് ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണം - തിരുത്തല്‍ ഉത്തരവ്