കാവാലം സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് പ്രതിമാസം വാടക അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ്