കോട്ടയം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫസറായ ഡോ. പ്രവീണ്‍ എ. യെ എ.പി.ജെ. അബ്‍ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ രജിസ്ട്രാര്‍ തസ്തികയില്‍ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്