കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - നിയമന പരിശോധന - ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്