ഇലഞ്ഞി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടിജന്‍സി ചാര്‍ജും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‍മെന്‍റ് ചാര്‍ജും അനുവദിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്