കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് - വിവിധ ഗസറ്റഡ് / നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ലൈബ്രേറിയന്‍ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്