സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഡിപ്ലോമ പഠനം നടത്തുന്ന ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പരീക്ഷ സമയത്ത് അധിക സമയം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്