ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (ആട്ടോ മൊബൈല്‍) തസ്തിക പുനര്‍വിന്യാസം - ഉത്തരവ്