സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശം - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ്