കണ്ണൂർ സർക്കാർ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. പി ജയപ്രകാശിന് നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ്