സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂര്‍ - പ്രിന്‍സിപ്പലിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല – സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം - സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ്