വകുപ്പിന് കീഴീലുള്ള സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ കോണ്‍ടാക്ട് ക്ലാസുകള്‍ ഓഫ് ലൈനായി നടത്തുവാനുള്ള അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്