സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം പുനരാരംഭിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ്