കോട്ടയം അഡീഷണല്‍ റെന്‍റ് കണ്‍ട്രോള്‍ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിധി പ്രകാരം കടുത്തുരുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ വാടക കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്