കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആര്‍ട്സ് മാവേലിക്കരയിലെ സീനിയര്‍ സുപ്രെണ്ട്, ശ്രീ .അനില്‍ കുമാര്‍ ബി -യ്ക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കിc – ഉത്തരവ്