എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ (സര്ക്കാ൪ / എയ്ഡഡ്) ഗവേഷണത്തിന് കോളേജിലെ സൌകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാത്ത കാലയളവിലെ പി.എച്ച്.ഡി. ഫീസ് ഇളവ് നല്കിാക്കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് – പുതുക്കി ഉത്തരവ്