സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ പൊതുമേഖലാ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാറന്‍റൈന്‍ കാലത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാഷൽ ലീവ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്