കോളേജ് ഓഫ് എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്) ശ്രീ. അനില്‍ കുമാര്‍ എ കെ -യ്ക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം പരിത്യജിക്കാന്‍ - അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്