കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ‌ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് - പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല - നടപടി സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ്