കോമൺപൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് - കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ നിയമന ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള 22 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് - IV തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ്