കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 04.08.2021 മുതൽ 13.10.2021 വരെ ഓൺലൈനായി ക്ലാസുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അധ്യാപകർക്ക് വർക്ക്‌ ഫ്രം ഹോം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ്