സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർമാരുടെ പാരിവീക്ഷാകാലം പൂർത്തികരിച്ചതായി പ്രേഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ്