സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ് വിഭാഗം മേധാവി തസ്തികയിലേക്ക് താല്ക്കാലിക നിയമനം നല്കിയ സർക്കാർ - ഉത്തരവ്