ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - ഗവണ്‍മെന്‍റ് ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍, പുറപ്പുഴ – റോബോട്ടിക് ലാബിലേക്കാവശ്യമായ സ്റ്റീല്‍ അലമാര നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്