എസ് റ്റി പി- 817 പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്