ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം - നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു