ഐ.എം.ജി. എസ്.റ്റി. പി. 1053 സ്കിൽ ഡെവലെപ്‌മെൻറ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ /ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ, ഫോർമാൻ, ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഫോർമാൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന പരിശീലനപരിപാടിയുടെ നാമനിർദേശം - സംബന്ധിച്ച്