ജി സി ഐ സുപ്രണ്ട്മാർക്കും, സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഉള്ള 'റെസിഡെൻഷ്യൽ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം' - സംബന്ധിച്ച്