നിര്‍വ്വഹണം
Directorate of Technical Education
KERALA (Government of Kerala)

 

INTERNAL AUDIT MECHANISM (DEPARTMENTAL AUDIT)

  • പതിവ് (Routine) / ഡിപ്പാർട്ടുമെന്‍റൽ ഓഡിറ്റ്

  • പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ്

  • റിട്ടയേഡ് ജീവനക്കാർക്കും കാലാവധിഷ്ടിത ജീവനക്കാർക്കും NLC / LC നൽകുന്നതിന് NOC / OC

  • ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ അഡാലാറ്റ് (ഓഡിറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ)

 

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

ADDRESS & WORKING HOURS

Address Hours Of Operation
Padmavilasom Street, FORT P.O Mon  To  Sat  10 AM to  5PM
Thiruvananthapuram Second Saturday Holiday
Kerala India Pin 695023  
Phone No: 0471-2561200.