സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - മലയോര / ദുർഘടമേഖലകൾ നിർവ്വചിച്ച് - ഉത്തരവ്