പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ജീവനക്കാരുടെ സേവന വിവരങ്ങള്‍ MIS സോഫ്ട്‍വെയറില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്