2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - ജീവനക്കാർ SPARK, MIS ൽ നൽികിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് തിരുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേധാവിയെ അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്