കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

POST CREATION ORDERS

POST CREATION ORDERS

 

SL NO SUBJECT ORDER NO DATE DOWNLOADS
1 GPTC KOTTAYAM- PURCHASE OF EQUIPMENTS AND SANCTIONING OF STAFF G.O.MS.NO.182/78/H.Edn 25.11.1978 Download
2 JUNIOR TECHNICAL SCHOOL- STARTING OF DIVERSIFIED COURSE-CREATION OF THE POST OF SKILLED ASSISTANT G.O.MS.80/80/H.Edn 29.05.80 Download
3 CREATION OF ADDITIONAL STAFF FOR THE NEW TECHNICAL SCHOOL, IDUKKI G.O.Ms. No.137/80/H.Edn 18.9.80 Download
4 ESTABLISHMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM IN KERALA G.O.MS.No.145/80/H.Edn 25.9.80 Download
5 CENTRAL POLYTECHNIC TRIVANDRUM - AUDIO VISHUAL AND REPROGRAPHIC CENTRE - CREATION OF ADDITIONAL POSTS SANCTIONED G.0(MS) No.118/80/H.Edn 20.8.80 Download
6 ESTABLISHMENT OF A CENTRAL TECHNICAL LIBRARY AND DOCUMENTATION CENTRE G.O.(Ms) No.169/80/H.EdN 18.11.80 Download
7 GOVERNMENT POLYTECHNIC IDUKKI-ADDITIONAL STAFF SANCTIONED G.O.(Rt.)No.2068/80/H.Edn 23.12.1980 Download
8 TECHNICAL ENGINEERING COLLEGE TRIVANDRUM -ESTABLISHMENT OF A CENTER FOR QUALITY IMPROVEMENT G.O.(MS)NO.65/81/H.Edn 23.4.1981 Download
9 NEWLY STARTED GPTC AT PALAKKAD- SECOND YEAR STAFF 1981-82 CREATION OF POSTS G.O.(RT)NO.1338/81/H.Edn 9.7.1981 Download
10 STARTING OF NEW TECHNICAL SCHOOL AT SULTHAN BATHERY G.P(MS) 114/81/H.Edn 1.7.1981 Download
11 NEWLY STARTED POLYTECHNIC AT IDUKKY-CREATION OF POSTS G.O.(RT) 1337/81/H.Edn 9.7.1981 Download
12 DIVERSIFICATION OF COURSES G.O.(Rt) 1507/81/H.Edn 27.7.1981 Download
13 JUNIOR TECHNICAL SCHOOLS AT KUTTYPPURAM PALAKKAD AND ADIMALI CREATION OF SECOND YEAR STAFF G.o.(Rt) 1506/81/H.Edn 27.7.81 Download
14 STARTING OF POST DIPLOMA COURSE IN FOUNDARY TECHNOLOGY AT THE MAHARAJAS TECHNNOLOGICAL INSTITUTE G.O.(MS)NO.129/81/H.Edn 29.05.81 Download
15 REVISION OF STAFF STRUCTURE ORENTATION OF POST IN GOVT POLYTECHNIC G.O.(MS)NO.138/81/H.Edn 12.8.1981 Download
16 STARTING OF DIPLOMA COURSE IN WOOD TECHNOLOGY G.O.Rt.NO.1802/81/H.Edn 01.09.1981 Download
17 INTRODUCTION OF DIPLOMA COURSE IN TELIVISION ENGINEERING IN THE CENTRAL POLYTECHNIC TRIVANDRUM G.O.MS.NO.164/81/H.Edn 23.09.81 Download
18 STARTING OF DIPLOMA COURSE IN ELECTRONICS (POWER) AT WOMENS POLYTECHNIC CALICUT G.O.Rt.1435/82/H.Edn 7.08.1982 Download
19 GPTC PALAKKAD -CREATION OF POSTS G.O.(Rt).1408/82/H.Edn 3.8.1982 Download
20 GPTC IDUKKY- CREATION OF POSTS G.O.(RT).NO. 1407/82/H.Edn 3.8.1982 Download
21 STARTING OF GCI SANCTIONED ORDER G.O.MS.110/82/H.Edn 17.08.1982 Download
22 STARTING OF THE TAILORING AND GARMENT MAKING TRAINING CENTERS FOR SC AND ST G.O.MS.118/82/H.Edn 26.08.1982 Download
23 STARTING OF NEW PVT CENTERS ATTACHED TO JUNIOR TECHNICAL SCHOOLS G.O.MS.132/82/H.Edn 13.09.1982 Download
24 JUNIOR TECHNICAL SCHOOLS AT KUTTIPPURAM PALAKKAD AND ADIMALI G.O.Rt.No.1452/82/H.Edn 11.08.1982 Download
25 J.T SCHOOL SULTHAN BATHERY- SECOND YEAR STAFF SANCTIONED G.O.No.101/82/H.Edn 11.08.1982 Download
26 ESTABLISHMENT OF A CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMME OF THE COLLEGE OF ENGINEERING TRIVANDRUM G.O.Rt.No.1520/82/H.Edn 17.8.1982 Download
27 JUNIOR TECHNICAL SCHOOL - SPECIAL TRADE -THIRD YEAR STAFF G.O.Rt.451/82/H.Edn 11.8.1982 Download
28 INTRODUCTION OF NEW POST - GRADUATE COURSES IN THE CIVIL,MECHANICAL AND ELECTRICAL DEPARTMENTS IN THE COLLEGE OF ENGINEERING TRIVADNDRUM G.O.Ms.119/82/H.Edn 7.9.1982 Download
29 CENTRAL TECHNICAL LIBRARY AND DOCUMENTATION CENTRE - CREATION OF POSTS G.O.RT.1650/82/H.Edn 13.09.1982 Download
30 KERALA GOVT POLYTECHNIC,CALICUT-STARTING OF DIPLOMA COURSES IN TOOL AND DIE ENGINEERING G.O.(RT)No.1766/82/H.Edn 28.09.1982 Download
31 TECHNICAL ENGINEERING COLLEGE TRICHUR- STARTING OF ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING COURSE G.O.RT.NO.1924/82/H.Edn 20.10.1982 Download
32 GOVERNMENT POLYTECHNIC IDUKKI- CREATION OF MINISTERIAL POSTS G.O.Rt.No.1950/82/H.Edn 25.10.1982 Download
33 ENGINEERING COLLEGE TRICHUR - DEGREE COURSES IN PRODUCTION CUM PLANT ENGINEERING G.O.RT.NO.2034/82/H.Edn 5.11.1982 Download
34 GEC TRIVANDRUM - INTRODUCTION OF DEGREE COURSES IN APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION G.O.RT.No.2021/82/H.Edn 3.11.1982 Download
35 ENGINEERING COLLEGE TRIVANDRUM - INTRODUCTION OF NEW POST GRADUATION COURSE IN CIVIL ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING G.O.MS.199/82/H/Edn 23.12.1982 Download
36 ENGINEERING COLLEGE OF TRIVANDRUM -INTRODUCTION OF DEGREE COURSE IN INDUSTRIAL ENGINEERING-CREATION OF POSTS G.O.MS.191/82/H.Edn 9.12.1982 Download
37 COLLEGE OF ENGINEERING CANNANORE- CREATION OF POST G.O.33/90/H.Edn 16.02.1990 Download
38 WORLD BANK PROJECT FOR STRENGTHENING OF TECHNICIAN EDUCATION IN KERALA - CREATION OF A POST OF A PEON. G.O.(Rt)No.514/90/H.Edn 19.03.1990 Download
39 T.G.M.T. CENTRES - CREATION OF ADDITIONAL POSTS OF INSTRUCTORS G.O.MS.74/90/H.Edn 19.03.1990 Download
40 GPTC KALAMASSERY - CREATION OF POST OF LECTURER IN PHYSICS G.O.(MS)NO.86/90/H.Edn 30.03.90 Download
41 RE-DESIGNATION OF WORKSHOP ATTENDER ATTACHED TO THE TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT AS TRADSMAN G.O.(Ms)69/H.Edn 16.03.1990 Download
42 GPTC KOTTAYAM - DIPLOMA COURSE IN POLYMER TECHNOLOGY G.O.(Ms)No.110/90/H.Edn 5.5.90 Download
43 COLLEGE OF ENGINEERING CANNUR - CREATION OF POSTS OF MINISTERIAL STAFF G.O.(MS)165/90/H.Edn 23.01.1990 Download
44 COLLEGE OF ENGINEERING KOTHAMANGALAM - CREATION OF THE POST FOR THE DEGREE COURSES IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING G.O.(MS)143/90/H.Edn 6.6.90 Download
45 PRE-VOCATIONAL TRAINING CENTRES-ATTACHED TO TECHNICAL HIGHSCHOOLS-ADDITIONAL POST SANCTIONED G.O.Ms.124/90/H.Edn 22.5.90 Download
46 COLLEGE OF ENGINEERING THIRUVANTHAPURAM-ELECTRICAL ENGINEEING DEPARTMENT CREATION OF ADDITIONAL POST FOR LABORATARY G.O.(MS). 148/90/H.Edn 11.6.1990 Download
47 COLLEGE OF ENGINEERING CANNANORE - CREATION OF POST IV YEAR G.O.(MS).33/90/H.Edn 16.02.1990 Download
48 COLLEGE OF ENGINEERING PALAKKAD - DEGREE COURSE IN ELECTORNICS AND COMMUNICATION ENGINEERING G.O.MS.203/90/E 20.06.90 Download
49 STUDENTS HOSTEL ATTACHED TO WOMENS POLYTECHNIC KOZHIKODE-CREATION OF POST OF STAFF G.O.(MS)No. 213/90/H.Edn 27.08.90 Download
50 CREATION OF TEACHING AND TECHNICAL SUPPORTING STAFF IN GOVERNMENT POLYTECHNICS G.O.(Ms).No. 285/90/H.Edn 8.11.1990 Download
51 POLYTECHNICS - PART TIME CLASSES - RATE OF RENUMERATION G.O.(MS) No.215/90/H.Edn 28.08.90 Download
52 WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN EDUCATION PROJECT-CREATION OF POST IN NEW AND EXIISTING POLYTECHNICS. G.O.(Ms).No. 207/90/H.Edn 25.08.1990 Download
53 GPTC KALAMASSERY - UPGRADATION OF THE POST OF ASSISTANT LECTURE IN CHEMICAL ENGINEERING G.O.(Ms).No.311/90/H.Edn 11.12.1990 Download
54 POST CREATED IN THE NEW GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE BATRON HILL TVM     Download
55 POLYTECHNICS - CONTINUANCE OF TMPORARY POSTS FOR THE YEAR 1990-91 G.O.(Ms).No.220/99/H.Edn 7.09.1990 Download
56 WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN EDUCATION PROJECT - CREATION OF POSTS FOR THE NEWLY CONSTRUCTED HOSTEL FOR INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGY G.O.(Ms).No.446/94/H.Edn 9.3.1994 Download
57 RIT KOTTAYAM - CREATION OF 29 POST OF TEACHERS OF THE INSTITUTION G.O.(Ms)No.65/94/H.Edn 19.04.1994 Download
58 EIGHT TECHNICAL HIGH SCHOOLS UPGRADED AS POLYTECHNICS- CREATION OF POSTS G.O.(Ms)No.94/94/H.Edn 1.7.1994 Download
59 RIT KOTTAYAM - CREATION OF MINISTERIAL POSTS G.O.(Ms).No.63/93/H.Edn 20.5.1993 Download
60 RIT KOTTAYAM - CREATION OF POSTS G.O.(Ms)No. 107/93/H.Edn 12.08.1993 Download
61 TECHNICAL HIGH SCHOOL - P.V.T COURSE DISCONTINUED G.O.(Ms).No78/94/H.Edn 4.5.1994 Download
62 IMPARTING TRAINING TO THE SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE STUDENTS AND SHORTAGE OF STAFF IN THE EXAMINATION WING FOR DEALING MATTERS OF TGMT CENTERS UNDER THE DIRECTORATE No.EC2/25057/95/DTE 25.7.96 Download
63 CREATION OF POST IN RAJA RAVI VARMA COLLEGE OF FINE ARTS MAVELIKKARA AND COLLEGE OF FINE ARTS TRISSUR G.O.(Ms).No2/2000/H.Edn 11.1.2000 Download
64 NEWLY STARTED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE G.O.(Ms).No.07/2000/H.Edn 14.01.2000 Download
65 NEWLY STARTED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE - ERRATUM G.O.(Ms).No.14/2000/H.Edn 1.2.2000 Download
66 4 NEW POLYTECHNIC STARTED DURING THE DURING THE ACCADEMIC YEAR 1998-99 G.O.(Ms).No.30/2000/H.Edn 21.3.2000 Download
67 CREATION OF 4 POST OF DRIVER GRADE II FOR THE FOUR NEWLY SARTED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES G.O.(Ms).No.89/2000/H.Edn 5.6.2000 Download
68 ENGINEERING COLLEGE THIRUVANTHAPURM NEW BLOCK OF LADIES HOSTEL - CREATION OF POST OF SWEEPER, SANITARY WORKERS AND WANTCHMAN G.O.(Ms).No.99/H.Edn 20.06.2000 Download
69 CREATION OF 46 POST IN EIGHT POLYTECHNICS FOR THE SECOND ACCADEMIC YEAR 2000-2001 G.O.(Ms).No.107/2000/H.Edn 26.06.2000 Download
70 CREATION OF POST FOR TEACHING AND NON TEACHING STAFF FOR THE 4 NEW GOVERNMENT COLLEGES G.O.(MS).115/2000/H.Edn 12.07-2000 Download
71 CREATION OF POST IN RIT KOTTAYAM G.O.(MS).116/2000/H.Edn 36726 Download
72 APPOINTMENT OF SPECIAL OFFICER FOR THE PROPOSED GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, IDUKKY G.O.(RT).1338/2000/H.Edn 23.8.2000 Download
73 STARTING OF OPOLYTECHNIC AT PUAPPZHA IN IDUKKY DISTRICT - CREATION OF TEACHING AND NON TEACHING STAFF FOR THE FIRST YEAR AND INCURRING OF EXPENDITURE SANCTIONED G.O.(RT) 1472/2000/H.Edn 7.9.2000 Download
74 T.G.R.T CENTERS AT PEERUMADE AND KUMALY SHIFTING OF CONTROL TO THE PRINCIPAL - GPT KUMALY L1/33192/2000 18.9.2000 Download
75 CONVERSION OF THE POST OF PEON IN GCI PATTOM AT NIGHT WATCHMAN G.O.(RT) 1597/2000/H.Edn 5.10.2000 Download
76 CREATION OF POST FOR THE GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PAINAVU IDUKKI G.O.(Ms)150/2000/H.Edn 6.10.2000 Download
77 CREATION OF POST FOR SELF FINANCING MBA COURSE G.O.(Ms).153/2000/H.Edn 11.10.2000 Download
78 CREATION OF POST FOR THE SECOND YEAR IN THE GOVERNMENT POLYTECHNIC STARTED DURING 1999-2000 G.O.(MS).38/2001/H.Edn 15.2.2001 Download
79 ESTABLISHMENT OF FOUR NEW POLYTECHNICS - TEACHING AND NON TEACHING STAFF - SPLIT UP OF POSTS G.O.(MS).116/98/H.Edn 26.9.1998 Download
80 ONE POST OF LECTURE IN MECHANICAL ENGINEERING IN 4 POLY TECHNICS STARTED DURING 1998-99-CONVERSION OF POST G.O.(RT).No. 1531/2001/H.Edn 6.10.2001 Download
81 ENGAGEMENT OFO GUEST FACULTY FOR THE 3RD YEAR PHASE IN THE NEWLY CREATED POLYTECHNICS G.O.(RT).No.989/02/H.Edn 26.07.2002 Download
82 CHANGE THE NAME OF POLYTECHNICS AS POLYTECHNIC COLLEGES G.O.(RT).No.1513/2002/H.Edn 13.11.2002 Download
83 SN POLYTECHNIC KOTTIYAM- ENGAGEMENT OF GUEST FACILITY AGAINST THE POSTS G.O.(RT).NO. 1556/02/H.Edn 20.11.2002 Download
84 CONTINUANCE SANCTION FOR CDC CENTRE, KALAMASSERY G.O.(RT).NO. 342/2010/H.Edn 20.02.2010 Download
85 GPC NEDUMANGAD, CREATION OF SEVEN POSTS OF PART TIME SWEEPER & PART TIME SANITARY WORKER G.O.(MS).20/10/H.Edn 02.02.2010 Download
86 T.G.M CENTRE, KESAVADASAPURAM - CHARGE REG C3/30648/09 08.04.2010 Download
87 RENAMIMG OF GPC,THRIKKARIPPUR AS EK NAYANAR MEMORIAL GPTC G.O.(MS).77/10/H.Edn 24.04.2010 Download
88 STARTING NEW POLYTECHNIC AT PALGHAT AND IDUKKI G.O (Rt) No.1751/79/H.Edn 16.10.79 Download
89 SANCTIONING OF ADDITIONAL STAFF - GPC, KOTTAYAM G.O (Rt) No.781/80/H.Edn 24.05.80 Download
90 SANCTIONING OF ADDITIONAL STAFF - SHORT TERM COURSES IN POLYTECHNIC & JUNIOR THS G.O (Rt) No.784/80/H.Edn 24.05.80 Download
91 ACADEMIC INSPECTION WING IN DTE - FILLING UP POST OF JOINT DIRECTOR G.O (MS) No.67/80/H.Edn 13.05.80 Download
92 GENERATION OF ACADEMIC INSPECTION WING IN DTE G.O (MS) No.1/80/H.Edn 07.01.80 Download
93 ADDITIONAL POSTS - STRENGTHENING OF PLANNING CELL IN THE DTE G.O (MS) No.88/80/H.Edn 13.06.80 Download
94 CREATION OF POSTS - POLYTECHNIC AT PALGHAT G.O (MS) No.90/80/H.Edn 16.06.80 Download
95 THS - CREATION OF POST OF SKILLED ASSISTANT - GRADE II G.O (MS) No.80/80/H.Edn 29.05.80 Download
96 STARTING NEW JUNIOR TECHNICAL SCHOOL -CREATION OF STAFF G.O (MS) No.97/80/H.Edn 25.06.80 Download
97 NEW PRE-VOCATIONAL TRAINING CENTRES STAFF G.O (Rt) No.1110/80/H.Edn 15.07.80 Download
98 CREATION OF ADDITIONAL POST IN GEC - REVISION OF STAFF PATTERN OF TEACHING STAFF G.O (MS) No.72/80/H.Edn 16.05.80 Download
99 CPTC - CREATION OF STAFF AND APPROVAL OF SCHEME G.O (MS) No.10/79/H.Edn 20.1.79 Download
100 GPTC, KOTTAYAM - SANCTIONING OF ADDITIONAL STAFF FOR 2ND YEAR G.O (MS) No.121/79/H.Edn 19.6.79 Download
101 JUNIOR TECHNICAL SCHOOL - CREATION OF ADDITIONAL POSTS G.O (MS) No.135/79/H.Edn 4.7.79 Download
102 CPTC- POST OF L.D TYPIST CUM CLERK AND ONE VAN DRIVER CUM OPERATOR - AUDIO VISUAL CELL G.O (MS) No.156/79/H.Edn 28.7.79 Download
103 RE-DESIGNATION OF POST OF CLERK CUM TYPIST AS L.D CLER, JUNIOR TECHNICAL SCHOOL G.O (MS) No.181/79/H.Edn 29.8.79 Download
104 INCREASE IN INTAKE OF STUDENTS AND CREATION OF ADDIONAL POSTS -JTS G.O (MS) No.190/79/H.Edn 17.9.79 Download
105 STARTING OF NEW POLYTECHNICS AT PALAGHAT AND IDUKKI - POST OF SPECIAL OFFICER AND STAFF G.O (Rt) No.1751/79/H.Edn 16.10.79 Download
106 STARTING OF CENTRAL INSTRUMENT WORKSHOP - CET, TVPM G.O (Rt) No.261/80/H.Edn 22.2.80 Download
107 JTS - CONTINUANCE OF TEMPORARY POSTS TILL THE END OF FEBRUARY 1979 G.O (Rt) No.339/76/H.Edn 18.2.76 Download
108 STARTING OF NEW JTS G.O.(MS)No.7/85/H.Edn 5.1.85 Download
109 WPTC CALICUT - INTRODUCTION OF DIPLOMA IN ELECTRONICS - 3RD YEAR STAFF G.O (Rt) No.297/85/H.Edn 1.2.85 Download
110 CONTINUANCE OF TEMPORARY POST IN THE REGIONAL OFFICES OF DTE G.O (Rt) No.1018/85/H.Edn 7.3.85 Download
111 GPTC, PALGHAT - STARTING OF CIVIL ENGINEERING COURSE G.O (Rt) No.1221/85/H.Edn 17.4.85 Download
112 CONTINUANCE OF POST OF ASST. DIRECTOR IN RDTE KOTHAMANGALAM G.O (Rt) No.1382/85/H.Edn 13.5.85 Download
113 NEW JUNIOR TECHNICAL SCHOOL - PRELIMINARY POST SANCTIONED G.O (MS) No.139/85/H.Edn 15.6.85 Download
114 GCI AT CANNANOR, CALICUT, ERNAKULAM AND KOTTAYAM DIST SANCTIONED G.O (MS) No.158/85/H.Edn 2.7.85 Download
115 ESTABLISHMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM IN KERALA G.O (MS) No.145/80/H.Edn 25.9.80 Download
116 JTS - RE NAMING AS TECHNICAL HIGH SCHOOLS G.O (MS) No.171/85/H.Edn 26.7.85 Download
117 TECHNICAL HIGH SCHOOLS - ADDITIONAL STAFFS POST CREATED G.O (MS) No.223/85/H.Edn 28.9.85 Download
118 STARTING OF NEW TECHNICAL HIGH SCHOOLS G.O (MS) No.224/85/H.Edn 28.9.95 Download
119 ENGINEERING COLLEGE TVPM - SCALE OF PAY OF SR.GR.TYPIST CORRECTED G.O (Rt) No.1469/85/H.Edn 25.5.85 Download
120 GPTC, KOTHAMANGALAM - CREATION OF ADDITIONAL POST G.O (Rt) No.2698/85/H.Edn 18.12.85 Download
121 ENGINEERING COLLEGE, TVPM - CREATION OF ADDITIOANAL POST FOR 4TH YEAR COURSE G.O (Rt) No.2666/85/H.Edn 13.12.85 Download
122 ENGINEERING COLLEGE, THRISSUR, ELECTRONICS & COMMUNICATION - CRETATION OF POSTS FOR 3RD AND 4TH YEAR G.O (Rt) No.89/87/H.Edn 14.1.87 Download
123 CREATION OF POST OF SENIOR CRAFT INSTRUCTOR - THS, CHERUVATHOOR G.O (Rt) No.1649/86/H.Edn 23.9.86 Download
124 MCA COURSE IN THE COLLEGE OF ENGG.TVPM - CREATION OF POST G.O (MS) No.269/86/H.Edn 20.10.86 Download
125 ENGINEERING COLLEGE, THRISSUR, ELECTRONICS & COMMUNICATION - CRETATION OF POSTS FOR 3RD AND 4TH YEAR G.O (Rt) No.89/87/H.Edn 14.1.87 Download
126 POST OF DRAFTSMAN SHIFTED - THS G.O (Rt) No.112/87/H.Edn 16.1.87 Download
127 NEW THS - 3RD YEAR POST SANCTIONED G.O (MS) No.73/87/H.Edn 2.3.87 Download
128 CREATION OF NON GAZETTED SUPERVISORY POSTS - BASED ON THE REVISED NORMS G.O (Rt) No.1459/87/H.Edn 30.7.87 Download
129 ENGG COLLEGE, CANANNOR - POST OF GRADE I PROFESSOR IN MATHEMATICS - UPGRADATION G.O (Rt) No.1469/87/H.Edn 30.7.87 Download
130 NEW THS - 2ND YEAR POST SANCTIONED G.O (MS) No.216/87/H.Edn 5.8.87 Download
131 CREATION OF POST OF ACCOUNTS OFFICER & L.D.CLERKIN REGIONAL OFFICE - SHIFTING OF POST L.D.CKERK TO REGIONAL OFFICES G.O (MS) No.255/87/H.Edn 30.9.87 Download
132 POLYTECHNICS STARTING OF DIPLOMA COURSE IN ELECTRONICS & COMPUTER SCIENCE - FIRST YEAR STAFFS G.O (MS) No.265/87/H.Edn 13.10.87 Download
133 GPTC, VENNIKULAM - 1 POST OF HEAD CLERK - SANCTIONED G.O (Rt) No.2028/87/H.Edn 6.11.87 Download
134 ENGINEERING COLLEGE, TVPM & THRISSUR - COMPUTER SCIENCE - CREATION OF POSTS FOR 3RD AND 4TH YEAR G.O (MS) No.285/87/H.Edn 10.11.87 Download
135 POLYTECHNICS - CREATION OF ESSENTIAL POSTS G.O (MS) No.113/87/H.Edn 30.3.87 Download
136 GPTC, CALICUT, KALAMASSERY, PALA, PALAKKAD & KOTHAMANGALAM - TEACHING & NON TEACHING SAFFS G.O (Rt) No.2033/87/H.Edn 7.11.87 Download
137 GCI - SECOND YEAR POST SANCTIONED G.O (MS) No.294/87/H.Edn 19.11.87 Download
138 WPTC THRISSUR - STARTING OF POST DIPLOMA COURSE IN COMPUTER APPLICATION G.O (Rt) No.2163/87/H.Edn 25.11.87 Download
139 ENGINEERING COLLEGE, CANNANNORE POST OF GRADE I PROFESSOR PHYSICS & CHEMISTRY UPGRADATION G.O (Rt) No.571/87/H.Edn 20.3.87 Download
140 ENGG.COLLEGE, THRISSUR - ELECTRONICS & COMMUNICATION CREATION OF ADDITIONAL POST 3RD AND 4TH YEAR G.O (MS) No.240/87/H.Edn 28.8.87 Download
141 ENGG. COLLEGE, THRISSUR, THIRUVANANTHAPURAM - COMPUTER SCIENCE - CREATION POSTS - 3RD AND 4TH YEAR G.O (MS) No.285/87/H.Edn 10.11.87 Download
142 TECHNICAL HIGH SCHOOL - RE SHIFTING - POST OF DRAFTSMAN GRADE II L1/24476/86 14.12.87 Download
143 POLY TECHNIC - CREATION OF SUPERNUMERARY POST - WORKSHOP SUPDT. G.O (Rt) No.2205/87/H.Edn 2.12.87 Download
144 GCI - 2ND YEAR POST SANCTIONED G.O (MS) No.294/87/H.Edn 19.11.87 Download
145 POST OF LECTURER IN - CPTC TVPM - UPGRADED TO HEAD OF SECTION G.O (Rt) No.1882/87/H.Edn 12.10.87 Download
146 CPTC TVM - 2 POST OF READER - RE DESIGNATED G.O (Rt) No.2168/87/H.Edn 25.11.87 Download
147 POLYTECHNICS - CREATION OF SUPERNUMERARY POST OF LECTURES IN ELECTRICAL ENGINEERING G.O (Rt) No.2332/87/H.Edn 30.12.87 Download
148 CFA, TVPM - UPGRADATION OF STATUS OF COLLEGE AND CREATION OF ADDITIONAL POST G.O (MS) No.164/87/H.Edn 3.6.87 Download
149 NEW POLYTECHNIC STARTING AT KASARAGOD AND WOMEN'S POLYTECHNIC AT KAYAMKULAM L1/32442/88 2.8.88 Download
150 DIPLOMA COURSES IN VARIOUS POLYTECHNICS - CREATION OF ESSENTIAL POSTS G.O (MS) No.113/87/H.Edn 30.3.87 Download
151 ENGINEERING COLLEGE, TVPM & THRISSUR - CREATION OF POST FOR 3RD AND 4TH YEAR G.O (MS) No.285/87/H.Edn 10.11.87 Download
152 ENGG. COLLEGE, CANANNOOR - CREATION OF POSTS FOR THE THIRD YEAR G.O (MS) No.12/89/H.Edn 16.1.89 Download
153 CET, TVPM - CREATION OF 4TH YEAR POST - INDUSTRIAL ENGINEERING G.O (MS) No.16/89/H.Edn 23.1.89 Download
154 THS, ULLOOR,PURAPPUZHA, NADUVIL - POST OF HEAD CLERK SANCTIONED G.O (Rt) No.586/89/H.Edn 7.4.89 Download
155 POLYTECHNICS - CREATION OF POST OF TEACHING STAFFS G.O (MS) No.88/89/H.Edn 24.4.89 Download
156 THS, ULLOOR,PURAPPUZHA, NADUVIL -2ND YEAR POST SANCTIONED G.O (Rt) No.2092/88/H.Edn 30.11.88 Download
157 NEW - TECHNICAL HIGH SCHOOL - 3RD YEAR POST SANCTIONED G.O (MS) No.40/89/H.Edn 20.2.89 Download
158 THS, ULLOOR,PURAPPUZHA, NADUVIL - POST OF HEAD CLERK SANCTIONED G.O (Rt) No.586/89/H.Edn 7.4.89 Download
159 IPT SHORNOOR - CREATION OF ONE POST OF HEAD OF SECTION IN PRINTING DEPT. G.O (MS) No.116/89/H.Edn 29.5.89 Download
160 POLYTECHNICS - CREATION OF POST OF TEACHING STAFFS G.O (MS) No.88/89/H.Edn 24.4.89 Download
161 CET, TVPM - CREATION OF POST OF ACCOUNTS OFFICER G.O (Rt) No.1597/89/H.Edn 29.8.89 Download
162 WPTC, THRISSUR - POST OF PART TIME LECTURER IN MATHEMATICS - SHIFTED TO WPTC, KAYAMKULAM G.O (Rt) No.1710/89/H.Edn 19.9.89 Download
163 GOVT. POLYTECHNICS - TEMPORARY POST - CONTINUANCE FOR 89-90 SANCTIONED G.O (Rt) No.165/89/H.Edn 7.9.89 Download
164 GEC, THRISSUR - INTRODUCTION OF POST GRADUATE COURSE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING G.O (MS) No.214/89/H.Edn 25.10.89 Download
165 IPT SHORNOOR - CONVERSION OF POST SANCTIONED G.O (Rt) No.2232/89/H.Edn 5.12.89 Download
166 CET, TVPM - STARTING OF 3 P.G COURSES G.O (MS) No.236/89/H.Edn 27.11.89 Download
167 POST OF THE PROJECT CO-ORDINATOR REDESIGNATED AS PROJECT DIRECTOR G.O (Rt) No.732/91/H.Edn 18.5.91 Download
168 CREATION OF POST OF DEPUTY DIRECTOR IN THE EXAMINATION WING G.O (MS) No.177/91/H.Edn 3.10.91 Download
169 CREATION OF POST - GPTC NEYYATTINKARA & RWPTC PAYYANNUR G.O (MS) No.131/91/H.Edn 10.7.91 Download
170 CREATION OF ADDITIONAL POST - GPTC NEYYATTINKARA & RWPTC PAYYANNUR G.O (MS) No.166/91/H.Edn 17.9.91 Download
171 CREATION OF TEACHING POST IN ENGG COLLEGE, KOTTAYAM G.O (MS) No.181/91/H.Edn 14.10.91 Download
172 STARTING OF NEW ENGINEERING COLLEGE AT KOTTAYAM G.O (MS) No.151/91/H.Edn 19.8.91 Download
173 C.D CENTRE KALAMASSERY - CREATION OF ADDITIONAL POST G.O (Rt) No.914/91/H.Edn 5.7.91 Download
174 CREATION OF POST FOR STUDENTS HOSTEL AT SREE RAMA POLYTECHNIC COLLEGE, VALAPPAD G.O (Rt) No.642/91/H.Edn 2.5.91 Download
175 CREATION OF POST COLLEGE OF ENGINEERING, THRISSUR G.O (MS) No.42/91/H.Edn 26.2.91 Download
176 CREATION OF ADDITIONAL POST - GPTC NEYYATTINKARA & RWPTC PAYYANNUR G.O (MS) No.166/91/H.Edn 17.9.91 Download
177 NEW ENGINEERING COLLEGE, KOTTAYAM - NAME OF INSTITUTION ASSIGNING OF G.O (MS) No.15/92/H.Edn 22.1.92 Download
178 STARTING OF WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE, KOTTAKKAL IN MALAPPURAM DIST. G.O (MS) No.150/92/H.Edn 3.9.92 Download
179 CREATION OF ADDITIONAL POST OF NEWLY ESTABLISHED POLYTECHNICS AND FOR INSTITUTION WHERE ADDITIONAL DIPLOMA COURSES STARTED G.O (MS) No.170/92/H.Edn 9.11.92 Download
180 RIT , KOTTAYAM - CREATION OF MINISTERIAL POST G.O (MS) No.63/93/H.Edn 20.5.93 Download
181 RIT , KOTTAYAM - CREATION OF POST G.O (MS) No.107/93/H.Edn 12.8.93 Download
182 GWPTC, KOTTAKKAL - CREATIOON OF TEACHING AND NON TEACHING STAFF G.O (Rt) No.1673/93/H.Edn 3.11.93 Download
183 CFA TVPM - CREATION OF TEACHING STAFF G.O (MS) No.103/79/H.Edn 1.6.79 Download
184 CREATION OF TEACHING POST - POLYTECHNIC AT NEYYATTINKARA & PAYYANNUR G.O (Rt) No.1781/93/H.Edn 26.11.93 Download
185 PROPOSAL FOR UPGRADATION OF INSTITUE OF FINE ARTS, THRISSUR INTO COLLEGE OF FINE ARTS L1/36561/94/DTE 16.2.95 Download
186 RIT KOTTAYAM - CREATION OF MINISTERIAL POSTS G.O (MS) No.71/95/H.Edn 13.6.95 Download
187 CREATION OF ADDITIONAL POSTS IN THE EXAMINATION WING OF THE DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION G.O (MS) No.70/95/H.Edn 13.6.95 Download
188 CREATION OF TEACHING POST FOR THE SECOND YEAR OF THE NEW COURSES IN ELECTRONICS PRODUCTION TECHNOLOGY - GPTC, KALAMASSERY G.O (Rt) No.1272/95/H.Edn 15.9.95 Download
189 CREATION OF NEW POSTS AND REDESIGNATION OF TEACHING POSTS - WORLD BANK ASISTED TECHNICAL EDUCATION G.O (Rt) No.1295/95/H.Edn 21.9.95 Download
190 WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN EDUCATION PROJECT - CREATION OF NON TEACHING POSTS - RWPTC, PAYYANNUR G.O (Rt) No.1379/95/H.Edn 9.10.95 Download
191 ESTABLISHED DUING 1994-95 BY UPGRADING EIGHT TECHNICAL HIGH SCHOOLS - TEACHING POSTS AND NON TEACHING POSTS CREATED G.O (MS) No.174/95/H.Edn 21.10.95 Download
192 CREATION OF NON TEACHING POSTS FOR GOVT.POLYTECHNIC COLLEGE, NEYYATTINKARA G.O (Rt) No.1529/95/H.Edn 4.11.95 Download
193 GEC, KANNUR - CREATION OF POSTSOF HOSTEL - STAFF - SANCTIONED G.O (MS) No.199/95/H.Edn 27.11.95 Download
194 CREATION OF POSTS OF SEVEN VHSE SCHOOLS G.O (MS) No.597/95/H.Edn 26.12.95 Download
195 UPGRADATION OF TECHNICAL HIGH SCHOOL AT EZUKONE IN KOLLAN DIST AT POLYTECHNIC COLLEGE G.O (MS) No.80/2004/H.Edn 21.7.2004 Download
196 CREATION OF ADDITIONAL POSTS IN THE OFFICE OF THE CONTROLLER OF TECHNICAL EXAMINATIONS G.O (MS) No.148/2004/H.Edn 6.11.2004 Download
197 CREATION OF A SEPARATE CADRE OF NON ENGINEERING FACULTY EXCLUSIVELY FOR GOVT POLYTECHNICS G.O (MS) No.150/2004/H.Edn 12.11.2004 Download
198 GPTC, VENNIKULAM - CREATION OF POST OF PART TIME SWEPER AND REDESIGNATION OF THE POSTS AS PART-TIME SWEEPER-CUM SANITARY WORKER - SANCTIONED G.O (Rt) No.22/97/H.Edn 5.1.98 Download
199 EIGHT THS UPGRADED AS POLYTECHNICS - CREATION OF TEACHING STAFF FOR 3RD YEAR SCHEME G.O (MS) No.53/97/H.Edn 15.4.97 Download
200 WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN EDUCATION PROJECT - FILLING UP OF THE POST OF PROJECT OFFICER IN CURRICULAM DEVELOPMENT CENTRE, KALAMASSERY G.O (Rt) No.1635/90/H.Edn 22.9.90 Download
201 STATE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN G.O (MS) No.34/90/H.Edn 16.2.90 Download
202 CREATION OF PART TIME POSTS OF MALAYALAM INSTRUCTORS IN THS G.O (MS) No.99/97/H.Edn 31.7.97 Download
203 CREATION OF A PART TIME POST OF WATER FETCHER CUM SANITATION WORKER IN THE TECHNICAL HIGH SCHOOL, NADUVIL W.EF. 1.8.89AND APPOINTMENT OF SMT.M.T.VIMALA G.O (MS) No.142/97/H.Edn 9.10.97 Download
204 CREATION OF POST IN THE COLLEGE HOSTEL G.O (MS) No.127/99/H.Edn 11.10.99 Download
205 TGMT CENTRE CHENGANNOOR GPTC, ADOOR, THS HARIPPAD L1/36073/99 23.10.99 Download
206 CREATION OF ONE POST ON SERGEANT NIN GEC, THRISSUR G.O (MS) No.160/99/H.Edn 4.12.99 Download
207 CREATION OF POST IN RIT G.O (MS) No.168/99/H.Edn 15.12.99 Download
208 CREATION OF POSTS IN RIT KOTTAYAM G.O (Rt) No.1565/99/H.Edn 31.12.99 Download
209 S.R POLYTECHNIC, VALAPPAD - CHANGING OF THE NAME G.O (Rt) No.117/99/H.Edn 1.2.99 Download
210 CFA,MAVELIKKARA - CHANGE NAME RAJA RAVI VARMA COLLEGE OF FINE ARTS G.O (MS) No.10/99/H.Edn 10.2.99 Download
211 NALANDA GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, TVPM - GEC BARTONHILL G.O (MS) No.32/2000/H.Edn 13.3.2000 Download
212 ESTABLISHEMNT OF 5 NEW POLYTEHNICS IN STATE DURING 99-2000 G.O (MS) No.45/99/H.Edn 14.5.99 Download
213 GEC, THRISSUR - CREATION OF POST OF LIBRARIAN GRADE II G.O (MS) No.54/99/H.Edn 5.6.99 Download
214 NEW GEC IN THE SATE G.O (MS) No.65/99/H.Edn 30.6.99 Download
215 NEW DIPLOMA COURSE - TEACHING STAFF - CREATION OF POSTS G.O (MS) No.69/99/H.Edn 5.7.99 Download
216 STARTING OF B.TE COURSE IN COMPUTER SCINECNE RIT, KOTTAYAM G.O (MS) No.76/99/H.Edn 12.7.99 Download
217 CREATION OF POSTS FOR THE 2ND YEAR POLYTECHNICS STARTED DURING 98-99 G.O (MS) No.93/99/H.Edn 30.7.99 Download
218 CDC KALAMASSERY - CREATION OF ADDITIONAL POSTS G.O (Rt) No.914/91/H.Edn 5.7.91 Download
219 SHIFTING OF FINAL YEAR (2004-05) B.TECH STUDENTS TO RAJIV GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PAMPADY U.O.No.Ac.AVII/1/1098/03 7.1.2005 Download
220 STANDARD STAFF PATTERN FOR PRIVATE POLYTECHNICS - APPROVED G.O (MS) No.76/2000/H.Edn 31.5.2000 Download
221 GPTC, EZHUKONE - CREATION OF POSTS G.O (MS) No.157/2005/H.Edn 21.10.2005 Download
222 UPGRADING EIGHT TECHNICAL HIG SCHOOLS - TEACHING POSTS AND NON TEACHING POSTS CREATED G.O (MS) No.174/95/H.Edn 21.10.95 Download
223 STARTING M.TECH COURSE - ELECTRONICS & COMMUNICATION AT COLLEGE OF ENGINEERING G.O (MS) No.178/2005/H.Edn 25.11.2005 Download
224 GEC, IDUKKI - ADDITIONAL POSTS CREATED G.O (MS) No.3/07/H.Edn 6.1.2007 Download
225 GPTC, EZHUKONE - CREATION OF POSTS G.O (MS) No.78/2007/H.Edn 1.6.2007 Download
226 GWPTC, KOTTAKKAL - CREATION OF POSTS G.O (MS) No.126/2007/H.Edn 17.9.2007 Download
227 POST OF WATCHMAN IN IIIC, OFFICE OF THE DTE G.O (Rt) No.1252/06/H.Edn 16.8.06 Download
228 GEC, KOZHIKODE - CREATION OF POSTS G.O (MS) No.134/2006/H.Edn 25.10.2006 Download
229 WORLD BANK ASSISTED TECHNICIAN - CREATION OF ADDITIONAL POSTS G.O (MS) No.175/91/H.Edn 30.9.91 Download
230 NSS POLYTECHNIC COLLEGE, PANDALAM FILLING UP OF TEACHING STAFFS G.O (MS) No.135/2006/H.Edn 27.10.2006 Download
231 THE SERVICE OF CASUAL SWEEPER,SMT V.V. KARTHIYAYANI, CURRICULUM DEVELOPMENT CENTER,KALAMASSERI G.O.(Rt)No.300/2008/H.Edn 19.2.2008 Download
232 APPOINTMENT TO THE POST OF PROFESSOR GRADE -II/LECTURE IN COLLEGE OF FINANCE ARTS, THRISSUR AND MAVELIKKARA G.O.(MS)No.64/08/H.Edn 28.06.2008 Download
233 VADAKANCHERY TGMT CENTER - WATCHMAN POST CREATION G.O.(Ms)No.1134/08/H.Edn 30.07.2008 Download
234 GEC KOZHIKODE CONTINUES SANCTION TO THE TEMPORARY POSTS G.O.(Rt).No.1408/08/H.Edn 20.09.2008 Download
235 DECLARATION OF TWO POSTS OF TRADE INSTRUCTORS SUPERNUMERY G.O.(Rt).No.146/2008/H.Edn 29.1.2008 Download
236 COLLEGE OF ENGINEERING THIRUVANTHAPURAM - DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ADDITIONAL POSTS G.O.(Ms)No.133/08/H.Edn 28.10.2008 Download
237 SUPERVISORY DEVELOPMENT CENTER - KALAMASSERY - CREATION OF A POST OF PART TIME SWEEPER AND REGULARISING THE SERVICE OF SMT.C. K. OMANA G.O.(Ms)No.139/08/H.Edn 10.11.2008 Download
238 INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGY AND GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE SHORNUR - CREATION OF POSTS G.O.(Ms)NO.24/13/H.Edn 30.1.2013 Download
239 RE -DESIGNATION OF THE POST OF TECHNICAL OFFICER (SYSTEM ANALYST) AS SYSTEM ANALYST G.O.(Ms).No.123/2013/H.Edn 07.05.2013 Download
240 GPTC KADUTHURUTHY - CREATION OF POST G.O.(Ms).No.131/2013/H.Edn 13.05.2013 Download
241 THS - CHANGE LEARNING MEADIUM G.O.(MS).No.140/2013/H.Edn 20.04.2013 Download
242 SANCTION FOR SHIFTING A POST OF WATCHMAN FROM THS, KANJIRAPALLY AND 2 POSTS OF OFFICE ATTENDERS FROM THS, ADIMALY TO GPTC NEDUMKANDAM G.O.(Ms).No.1111/2013/H.Edn 10.06.2013 Download
243 CONVERSION OF TEMPORARY POSTS IN THE CURRICULAM DEVELOPMENT CENTER TO PERMENENT POSTS G.O.(Ms).No.248/2013/H.Edn 11.06.2013 Download
244 COLLEGE OF FINE ARTS - DEPLOYMENT, UPGRADATION AND CREATION OF POSTS A FINE ARTS COLLEGES IN KERALA G.O.(Ms).No.323/2013/H.Edn 22.06.2013 Download
245 GPTC KUMALY - RENAMINIG GPTC VANDIPERIYAAR G.O.(Ms).No.387/2013/H.Edn 27.06.2013 Download
246 CREATION OF POST IN THE DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING AT GOVERNMENT WOMENS POLYTECHNIC COLLEGE, KAYAMKULAM G.O.(Ms).No.443/2013/H.Edn 05.07.2013 Download
247 POSTS ON ELECTERICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DIPLOMA PROGRAMME AT GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE PALA G.O.(Ms).No.455/2013/H.Edn 08.07.2013 Download
248 SHIFTING OF POSTS TO THE OFFICE OF THE CONTROLLER OF TECHNICAL EDUCATION AND RE-DESIGNATION G.O.(Ms).No.620/2013/H.Edn 23.09.2013 Download
249 SHIFTING OF POSTS TO THE OFFICE OF THE CONTROLLER OF TECHNICAL EDUCATION AND RE-DESIGNATION G.O.(Ms)No.710/2013/H.Edn 29.11.2013 Download
250 ONE POST OF TRADESMAN (INSTRUMENT MECHANIC) IN GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, KANNUR SHITED TO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, SREEKRISHNAPURAM G.O.(Ms).No.2091/2013/H.Edn 23.10.2013 Download
251 SHIFITING OF ONE POST OF INSTRUCTOR GRADE II (IT) FROM THE GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE IDUKKI TO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE BARTONHILL G.O.(Ms).No.740/2013/H.Edn 31.12.2013 Download
252 GPTC LIBRARIAN POST REDEPLOYMENT G.O.(Ms).No.42/2019/H.Edn 09.01.2019 Download
253 SHIFTING AND TRANSFER OF POSTS OF ASSISTANT PROFESSORS/LECTURES IN GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGES G.O.(Ms).No.106/2019/H.Edn 22.01.2019 Download
254 GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE - POST CREATION G.O.(Ms).No.15/2019/H.Edn 22.1.2019 Download
255 ALLOCATION OF WORK AND WORK LOAD OF SUPERINTENDENT INSTRUCTOR AND ASSISTANT INSTRUCTOR IN GOVERNMENT COMMERCIAL INSTITUTES L1/33540/18/DTE 21.03.2019 Download
256 GOVT POLYTECHNIC COLLEGES - SHIFTING OF POSTS G.O (MS) No.515/2012/H.Edn 19.10.2012 Download
257 RIT, KOTTAYAM - CREATION OF POSTS IN ARCHITECTURE DEPT G.O (MS) No.650/2012/H.Edn 21.12.2012 Download
258 ABOLITION AND CREATION OF POSTS IN GPC, PUNALUR - SANCTIONED G.O (MS) No.648/2012/H.Edn 20.12.2012 Download
259 SHIFTING OF TECHNICAL STORE KEEPER POST FROM ENG, COLLEGE WAYANAD TO DTE L1/45895/14/DTE 31.12.2014 Download
260 RESHIFTING POST OF TRADE INSTRUCTOR (PLUMBING) FROM GEC KOZHIKODE TO THS PAYYOLI L1/27813/14/DTE 16.03.2015 Download
261 RESHIFTING POST OF INSTRUCTOR GRADE II (IT) FROM GEC, TVM TO GEC IDUKKI G.O (MS) No.100/2015/H.Edn 17.03.2015 Download
262 NAMING OF NEW BUILDING IN GTHS, MANJERI G.O (MS) No.122/2015/H.Edn 04.04.2015 Download
263 SHIFTING OF TRADE INSTRUCTOR GRADE II (PLUMBING) TO GEC, KOZHIKODE G.O (MS) No.1177/2015/H.Edn 25.05.2015 Download
264 SHIFTING OF NON GAZETTED POSTS IN TECHNICAL EDUCATION DEPT G.O (MS) No.215/2015/H.Edn 28.05.2015 Download
265 RESHIFTING OF TECHNICAL STORE KEEPER POST FROM DTE TO GEC, WAYANAD L1/45895/14/DTE/(1) 23.06.2015 Download
266 RESHIFTING OF JUNIOR SUPERINTENDENT POST FROM GEC SREEKRISHNAPURAM TO DTE L1/45895/14/DTE/(2) 23.06.2015 Download
267 POST OF TRADE INSTRUCTOR (PATTERN MAKING) SHIFTED AND REDESIGNATED G.O (MS) No.475/2015/H.Edn 27.07.2015 Download
268 CHANGING NOMENCLATURE OF POST OF TRADE INSTRUCTOR (ELECTRO PLATING) AS TRADE INSTRUCTOR (AUTOMOBILE) G.O (Rt) No.2520/15/H.Edn 25.09.2015 Download
269 SHIFING OF POST OF TECHNICAL STORE KEEPER POST FROM GEC WAYANAD TO DTE G.O (MS) No.2565/2015/H.Edn 29.09.2015 Download
270 GPTC, PALAKKAD - CREATION OF POSTS IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENG G.O (MS) No.645/2015/H.Edn 11.11.2015 Download
271 SHIFTING OF POST OF INSTRUCTOR GRADE I, COMPUTER SCIENCE AND ENG TO CONTROLLER OF TECHNICAL EDUCATION AND RE-DESIGNATION G.O (MS) No.19/2014/H.Edn 09.01.2014 Download
272 GTHS, ULLOOR RENAMED AS GTHS, SREEKARIYAM G.O (MS) No.16/2014/H.Edn 07.01.2014 Download
273 STARTING DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENG AT GPTC, PALAKKAD G.O (MS) No.78/2014/H.Edn 18.02.2014 Download
274 SHIFTING OF STORE KEEPER POST FROM GEC, WAYANAD TO DTE G.O (Rt) No.462/2014/H.Edn 05.03.2014 Download
275 APPOINTING DRIVER ON DAILY WAGES IN CDC CENTRE, KALAMASSERY G.O (Rt) No.719/2014/H.Edn 01.04.2014 Download
276 TEMPORARY SHIFTING OF TRADESMAN FITTING TO MACHINERY - COLLEGE OF ENG, TVM G.O (MS) No.725/2014/H.Edn 03.04.2014 Download
277 GEC KANNUR-BIFURCATION OF HOSTEL OFFICE AS SEPARATE ESTABLISHMENT L1/44531/13/DTE 06.05.2014 Download
278 CREATION OF POST AT GPTC, NEDUMANGADU G.O (MS) No.167/2014/H.Edn 22.04.2014 Download
279 GPTC THRIKKARIPPUR - STARTING OF DIPLOMA COURSE IN BIO MEDICAL ENG & CREATION OF POSTS G.O (MS) No.02/2011/H.Edn 14.01.2011 Download
280 ABOLITION OF POSTS IN CURRICULUM DEVELOPMENT CENTRE, KALAMASSERY G.O (Rt) No.220/09/H.Edn 18.02.2009 Download
281 POST OF LECTURER IN PHYSICAL EDUCATION IN GOVT ENGINEERING COLLEGE, PAINAVU - SCALE OF PAY MODIFIED G.O (Rt) No.741/09/H.Edn 02.06.2009 Download
282 CONTINUANCE SANCTION FOR THE POST IN CDC CENTRE, KALAMASSERY G.O (Rt) No.1041/09/H.Edn 17.07.2009 Download
283 SPECIAL RECRUITMENT FROM ST - RESERVATION OF ONE POST OF PRINCIPAL IN GWPC G.O (Rt) No.826/09/H.Edn 16.06.2009 Download
284 CREATION OF TEACHING POSTS IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING IN GEC BARTON HILL & CIVIL ENG DEPT IN GEC, KOZHIKODE G.O (MS) No.115/09/H.Edn 27.07.2009 Download
285 RENAMING OF THIRURANGADI POLYTECHNIC G.O (MS) No.1070/2012/H.Edn 05.06.2012 Download
286 APPOINTMENT OF GUEST FACULTY - GWPC KOTTAKKAL G.O (Rt) No.1138/2012/H.Edn 13.06.2022 Download
287 STARTING OF ELECTRICAL TRADE AS A SPECIAL TRADE IN GTHS, PALA G.O (Rt) No.1329/2012/H.Edn 29.06.2012 Download
288 CREATION OF ONE POST OF PART TIME SWEEPER IN JCTE G.O (MS) No.510/2014/H.Edn 16.07.2014 Download
289 CDC KALAMASSERY - RENAMED AS STATE INSTITUTE OF TECHNICAL TEACHERS TRAINING AND RESEARCH G.O (MS) No.604/2014/H.Edn 25.07.2014 Download
290 GWPTC, KOTTAKKAL - CREATION AND CONVERSION OF POSTS G.O (MS) No.611/2014/H.Edn 01.08.2014 Download
291 FILLING UP POST OF PROFESSOR IN MECHANICAL ENG AT GEC, IDUKKI G.O (Rt) No.1590/2014/H.Edn 14.07.2014 Download
292 GPC, CHELAKKARA - STARTING OF NEW COURSES AND CREATION OF POSTS G.O (MS) No.679/2014/H.Edn 16.08.2014 Download
293 REDESIGNATION OF POST OF LECTURER IN BUSINESS MANAGEMENT IN THE INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGY & GPC, SHORNUR G.O (MS) No.456/2014/H.Edn 09.07.2014 Download
294 TERMS AND CONDITIONS OF TEACHING STAFF WORKING IN UNAIDED COLLEGES SANCTIONED G.O (MS) No.552/2014/H.Edn 19.07.2014 Download
295 GEC, BARTON HILL - APPOINTMENT OF BUS DRIVER AND CLEANER ON DAILY WAGES L1/34108/14 03.09.2014 Download
296 RENAMING THE POST OF PROJECT OFFICER IN TECHNICAL EDUCATION DIRECTORATE AS ASSISTANT DIRECTOR (PROJECTS) G.O (MS) No.811/2014/H.Edn 25.09.2014 Download
297 GPC PERUMBAVOOR - POST OF TRADESMAN(FITTING) CONVERTED AS TRADESMAN (MACHINIST) G.O (MS) No.824/2014/H.Edn 30.09.2014 Download
298 GEC, WAYANAD - APPOINTMENT OF DRIVER ON DAILY WAGES L1/33715/14/DTE 15.10.2014 Download
299 SHIFTING THE POST OF INSTRUCTOR GRADE I FROM GEC, BARTON HILL TO JCTE - RACTIFIED AND SANCTION ACCORDED G.O (Rt) No.47/2018/H.Edn 06.01.2018 Download
300 CET, SHIFTING THE POST OF TRADESMAN (FITTING) TO TRADESMAN (MACHINIST) G.O (MS) No.873/2018/H.Edn 02.05.2018 Download
301 CREATION OF NEW POSTS OF PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS AND ASSISTANT PROFESSORS IN GOVT ENG COLLEGES G.O (MS) No.184/2018/H.Edn 31.07.2018 Download
302 SHIFTING AND TRANSFER OF POSTS OF ASSISTANT PROFESSORS/LECTURERS IN GOVT POLYTECHNIC COLLEGES G.O (MS) No.2058/2018/H.Edn 14.11.2018 Download
303 CREAING OF TEACHING & NON TEAHING STAFF FOR THE IST YEAR IN NEWLY ESTABLISHED 5 POLYTECHNICS G.O.(M.S)No.94/99/H.Edn 31.7.1999 Download
304 CREAING PHYSICAL EDUCATION INSTRUCTOR POST IN 9 POLYTECHNICS G.O.(M.S)No.51/2022/H.Edn 28.1.2022 Download
305 SHIFTING OF POST (TRADE INSTRUCTOR INFORMATION TECHNOLOGY) FROM GPTC PURAPPUZHA TO KGPTC, KOZHIKODE G.O.(M.S)No.400/2022/H.Edn 10.3.2022 Download
306 STARTING NEW COURSES IN GPTC'S - SANCTIONED G.O.(M.S)No.66/2021/H.Edn 12.01.2021 Download
307 SPFU - ADDITIONAL GUIDE LINES FOR UTILIZATION OF FOUR FUNDS FOR THE SUBSTAINABILITY OF TEQIP II INITIATIVES G.O (Rt) No.237/2021/H.Edn 8.2.2021 Download
308 GWPTC, KAIMANAM - APPOINTMENT OF DAILY WAGES - DEMONSTRATOR - TRADE INSTRUCTOR - TRADESMAN G.O.(M.S)No.257/2021/H.Edn 10.2.2021 Download
309 SHIFTING OF POST - TRADE INSTRUCTOR AUTOMOBILE G.O.(M.S)No.661/2021/H.Edn 6.5.2021 Download
310 SHIFTING OF NON TECHNICAL ATTENDER POST G.O.(M.S)No.711/2021/H.Edn 31.5.2021 Download
311 CREATING TEACHING STAFF - (3RD PHSAE ) IN VARIOUS POLYTECHNICS G.O.(M.S)No.297/2021/H.Edn 12.7.2021 Download
312 CREATING NON TEACHING STAFF IN VARIOUS ENGINEERING COLLEGES G.O.(M.S)No.298/2021/H.Edn 12.7.2021 Download
313 DEPT HEADS - REVERTING TO LECTURERS G.O.(M.S)No.1009/2021/H.Edn 5.8.2021 Download
314 CREATING 10 NEW POSTS IN GPTC, MATTANNUR G.O.(M.S)No.333/2021/H.Edn 6.8.2021 Download
315 PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR REVERTING TO ASST.PROFESSOR IN ENGINERING COLLEGES G.O.(M.S)No.346/2021/H.Edn 17.8.2021 Download
316 REVERTING PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR POST IN ELES BRANCH TO ASST. PROFESSOR G.O.(M.S)No.480/2021/H.Edn 26.10.2021 Download
317 SN POLY KOTTIYAM - ELECTRONICS LECTURER -APPOINTMENT G.O.(M.S)No.1558/2021/H.Edn 23.11.2021 Download
318 SHIFTING OF ONE POST OF WORKSHOP INSTRUCTOR FROM GPTC, PURAPPUZH TO CPTC, TVPM G.O.(M.S)No.1563/2021/H.Edn 23.11.2021 Download
319 TRADES MAN - POST UNDER ONE HEAD G.O.(M.S)No.592/2021/H.Edn 15.12.2021 Download
320 VENNIKULAM GOVERNMENT POLYTECHNIC -WATCHMAN POST REDEPLOYMENT G.O.(RT)No.1087/2019 30.06.2019 Download
321 KANCHIYAAR COMMERCIAL INSTITUTE -OA POST DEPLOYMENT G.O(RT)NO. 1381/2019/HEDN 05.08.2019 Download
322 PERUMBAAVOR GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE PART TIME SWEEPER POST CREATION L3/219/2019-HEDN 27.08.2019 Download
323 CHELAKKARA GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE - PART TIME SWEEPER/SANITARY WORKER - POST CREATION L1/131/2019-HEDN 28.09.2019 Download
324 VENJARAMOODU GIFD CENTER - PARTTIME SWEEPER/PART TIME SANITARY WORKER POST CREATION L3/257/2019-HEDN 26.10.2019 Download
325 THIRUVANTHAPURAM GOVERNMENT FINE ARTS COLLEGE -EXCON - POST CREATION G.O(RT).No.2014/2019/HEDN 12.11.2019 Download
326 PAYYANOOR RECIDENTIAL WOMENS POLYTECHNIC - REDEPLOYMENT G.O(RT).NO.156/2020/HEDN 29.01.2020 Download
327 THIRUVANTHAPURAM CENTRAL POLYTECHNIC -WEAVING VOCATIONAL TRAINING COURSE G.O(RT).NO.86/2020/HEDN 19.02.2020 Download
328 KUNNAMKULAM GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE - OA POST DEPLOYMENT g.O(RT).NO.317/2020/HEDN 24.02.2020 Download
329 STATE PROJECT FACILITATION UNIT (SPFU) OF TEQIP - EXTENSION OF THE TENURE OF SRI.FRANCIS XAVIER, COMPUTER PROGRAMMER AS PROJECT TECHNICAL OFFICER G.O(Rt).No.319/2020/HEDN 24.02.2020 Download
330 DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION -LAST GRADE POST IN MALAPPURAM DISTRICT ED-3/37687/19/DTE 28.02.2020 Download
331 KULATHOOR TECHNICAL HIGH SCHOOL - KANJIRAMKULAM GIFD J1/356/2019/HEDN 02.03.2020 Download
332 GPTC VECHUCHIRA - TRADSMAN MECHANICAL RENAME G.O.(MS).124/2020/HEDN 16.03.2020 Download
333 PALA TECHNICAL HIGHSCHOOL - OA POST REDEPLOYMENT G.O.(RT).NO.623/2020/HEDN 18.05.2020 Download
334 GTHS SULTHANBATHERY - PART TIME SWEEPER POST CREATION J3/372/2019/HEDN 27.05.2020 Download
335 CANCELATION OF POST - TWO AIDED POLYTECHNIC COLLEGES G.O.(Ms).No.204/2020/HEDN 06.06.2020 Download
336 KANNUR GEC - SHIFT TRADE INSTRUCTOR GRADE II POST G.O.(Rt).No. 733/2020/HEDN 08.06.2020 Download
337 GPTC LAB/WORKSHOP POST REDEPLOYMENT G.O.(Rt).No.769/2020/HEDN 12.06.2020 Download
338 KALAMASERI GPTC WATCHMAN POST REDEPLOYMENT G.O.(Rt).No.1026/2020/HEDN 14.08.2020 Download
339 THRISUR GEC - FINE ARTS EXPERT POST G.O.(Rt).No.1218/2020/HEDN 01.10.2020 Download
340 PUNALOOR PTC POST REDEPLOYMENT G.O.(Rt).No.1274/2020/HEDN 13.10.2020 Download
341 CHELAKKARA GPTC - REDEPLOYMENT G.O.(Rt).No.1283/2020/HEDN 15.10.2020 Download
342 PERMENENT REDEPLOYMENT G.O.(Rt).No.1486/2020/HEDN 27.11.2020 Download
343 NON TECHNICAL ATTENDER POST REDEPLOYMENT G.O.(Rt)No.1500/2020/HEDN 30.11.2020 Download
344 COMPUTER PROGRAMMER POST - REDEPLOYMENT G.O.(Rt)No.1520/2020/HEDN 02.12.2020 Download
345 TECHNICAL EDUCATION - REDEPLOYMENT G.O.(Rt)No.1595/2020/HEDN 22.12.2020 Download
346 STANDARD STAFF PATTERN FOR POLYTECHNICS APPROVED G.O.(MS) l\0.158-/98/H.Edn . 21.12.98 Download
347 NEW COURSES AND BATCHES FOR POLYTECHNICS APPROVED G.O.(Rt) No.66-/2021/H.Edn . 12.01.2021 Download
348 SHIFTING OF PROFESSOR'S POST OF IT FROM BARTON HILL TVM TO PALAKKAD GEC G.O.(Rt) No.1882-/2022/H.Edn . 24.12.2022 Download
349 INTRODUCTION OF NEW POSTS IN NADUVIL POLYTECHNIC COLLEGE G.O.(MS) No.83-/2023/H.Edn . 25.02.2023 Download
350  ONE PART - TIME POST -REDEPLOYMENT FROM GCI KANNUR TO THS NERUMBARAM G.O.(Rt) No.336-/2023/H.Edn . 10.03.2023 Download
351 GPTC LABWORKSHOP/DEMONSTRATOR  POST REDEPLOYMENT G.O.(Rt) No.464-/2023/H.Edn . 29.03.2023 Download
352 TWO CLERK POST - REDEPLOYMENT FROM KOZHIKODE REGIONAL OFFICE TO GEC KOZHIKODE

			
G.O.(Rt) No.553-/2023/H.Edn . 17.04.2023 Download
353 ADDRESS CHANGING  IN OFFICIAL DOCUMENT - PALA GIFD G.O.(MS) No.189-/2023/H.Edn . 25.04.2023 Download

 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.