ഡി ടി ഇ ഇതര കോൺഫെറൻസുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

5th National Conference on Water, Environment & Society” scheduled 04 - 06 June 2018, sponsored by TEQIP III, IST, JNTUH.

5th  National Conference on Water, Environment & Society(NCWES 2018) 

Organised by:Centre for Water Resources, Institute of Science and Technology, JNTUH, Hyderabad, Telangana
Duration: : Three days
Scheduled dates : 04 - 06 June 2018

Important dates: Abstract Submission -- on or before 31st March, 2018

                           Extended Date for Abstract Submissionon or before 20th April 2018

                          Full Length Paper - 1  May, 2018

 

website:  www.jntuh.ac.in

Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.