2020 - 21 അധ്യയന വർഷത്തെ ലാറ്ററൽ എൻട്രി മുഖേന പോളിടെക്‌നിക്‌ ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനം - ഫീസ് -സംബന്ധിച്ചു്