01.11.2018 മുതല്‍ 30.06.2020 വരെ കാലയളവില്‍ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ താല്‍ക്കാലിക ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്