വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പോളി ടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാപനമാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-ജൂൺ-2015 3293
Provisional Seniority List of Trade Instructors qualified up to April - 2013 for Promotion - Information Technology & Automobile Engineering 25-ജൂൺ-2015 4409
COPTA,2003 - വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനവും ഉപയോഗവും തടയുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 24-ജൂൺ-2015 3214
Workshop Instructor/Instructor Gr II and Demonstrator in various Institutions - Details - MIS online updation - Reg 23-ജൂൺ-2015 3440
Training Programme for THS staff from 30/06/2015 to 02/07/2015 at GPTC, Kottayam 23-ജൂൺ-2015 3541
Appointment to the post of Lecturer in Physical EDucation in the Collegiate Education- Details called for- Reg. 21-ജൂൺ-2015 3540
ജി സി ഐ അഡ്മിഷൻ - അപേക്ഷ സ്വീകരിയ്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിയ്കുന്നത് - സംബ്ബന്ധിച്ച് 21-ജൂൺ-2015 3250
പോളി ടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാപനമാറ്റം 19-ജൂൺ-2015 3785
e-Governance Project - Workshop on 22nd June 2015 to 4th July 2015 - Directorate of Technical Education 19-ജൂൺ-2015 3463
Celebration of International day of Yoga on 21st June 2015 18-ജൂൺ-2015 3244
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.