തിരുവനന്തപുരം ജില്ല - ശ്രീ വിഷ്ണു എസ്, വാച്ച്മാന്‍ - പഠന അവധിക്ക് ശേഷം പുനർനിയമനം - ഉത്തരവ്