ശ്രീമതി .ജയശ്രീ .വി.കെ,പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ,സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാലാ -സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി -ഉത്തരവ്