വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 27-03-2014 3307
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 25-03-2014 3366
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 22-03-2014 3358
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 20-03-2014 5375
Sexual Harassment of women at workplace (Prevention ,Prohibition& Redressal Act),2013-Constituting of Internal Complaints Committee-reg 19-03-2014 5960
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 18-03-2014 3166
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 17-03-2014 3118
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 15-03-2014 3189
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 13-03-2014 3145
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 11-03-2014 3673

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.