വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 17-03-2014 4095
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 15-03-2014 4036
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 13-03-2014 4019
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 11-03-2014 4986
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 10-03-2014 4194
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 06-03-2014 4122
Condonation of shortage of attendance for students in various Government Polytechnic Colleges/IHRD Polytechnic Colleges 06-03-2014 4482
OA -Complied 04-03-2014 4290
Technical – Budget Estimates 2013-2014– surrender of unutilised amount Non Plan & Plan – regarding 03-03-2014 4625
Promotion to the post of Demonstrator / Workshop Instructor in Computer Engineering 25-02-2014 5474
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.