വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ / പൊതുമേഖല / ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്‌ഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ മുഖേനയുള്ള - നികുതിയേതര വരുമാനം - സേവനനിരക്കുകളിൽ അഞ്ചു ശതമാനം വർദ്ധനവ് വരുത്തി ഉത്തരവ് 17-04-2019 546
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 11-04-2019 328
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 09-04-2019 300
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 09-04-2019 296
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 09-04-2019 275
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 08-04-2019 294
Awarding Grace Marks to regular students in Government/Aided/Self Financing Polytechnic Colleges who assisted flood rehabilitation works – Sanctioned - Orders 06-04-2019 417
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 05-04-2019 307
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Third Time – Sanctioned – Orders 04-04-2019 312
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance – Second Time – Sanctioned – Orders 02-04-2019 330

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.