പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ജി സി ഐ സൂപ്രണ്ട് - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്.