പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റെൻണ്ടർ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്.