പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ്‍ - കരട് പട്ടിക