പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 – ബയോ മെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍‍ - കരട് പട്ടിക