എറണാകുളം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്