പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ പട്ടിക