പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ പട്ടിക