പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 -അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സർ - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് -അന്തിമ പട്ടിക